DESPRE DEMOCRATIE IN AMERICA ALEXIS DE TOCQUEVILLE PDF

Malall But a rigid or narrow consistency can be a false and dangerous goal, even a trap. In Marie, he gave the following romantic version that he put in the mouth of the protagonist:. Tocqueville traced the development of equality to a number of factors, such as granting all men permission to enter the clergywidespread economic opportunity resulting from the growth of trade and commerce, the royal sale of titles of nobility as a monarchical fundraising tool, and the abolition of primogeniture. Even if man is incapable of imagining what is going to follow, of reading the plans of Providence, he can, within the domain reserved to him, recognize a law of the evolution of history and of intelligence. Nonetheless, the fact of putting the honor of France as well as the principles of the Charter and of liberty before the Bourbons put them closer to liberal positions than they and Tocqueville in particular believed.

Author:Vurg Arashibei
Country:Serbia
Language:English (Spanish)
Genre:Science
Published (Last):1 November 2019
Pages:500
PDF File Size:5.30 Mb
ePub File Size:8.23 Mb
ISBN:538-3-25826-659-2
Downloads:80948
Price:Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader:MatilarFamiliegeschiedenis[ bewerken brontekst bewerken ] Tocqueville kwam uit een oude Normandische adellijke en katholieke familie die meestreed in de Slag bij Hastings en leed onder de Franse Revolutie. Zijn ouders ontkwamen ternauwernood aan dit lot door de val van Robespierre in Napoleon Bonaparte die de orde herstelde, was voor Tocqueville een megalomane usurpator en parvenu.

Zijn familiegeschiedenis leek Tocqueville voor te bestemmen voor het restauratiekamp. Hij begreep dat, ondanks alle ontsporingen, de democratie blijvend zou zijn en dat een terugkeer Frankrijk opnieuw in een orgie van geweld zou storten.

Het doel dat hij zich stelde bij zijn Amerikaanse reis was het verdwijnen van de standen en het in goede banen leiden van de gelijkheid.

Centraal stond voor hem de vraag hoe een democratie werkt en welke gevolgen ze heeft voor de samenleving. Vroege leven[ bewerken brontekst bewerken ] Tocqueville studeerde rechten en werd in aangesteld als onderzoeksrechter in Versailles. Met zijn vriend Gustave de Beaumont bezocht hij in de Verenigde Staten om het gevangeniswezen en de samenleving er te bestuderen. Beiden boden zich aan bij de minister van Binnenlandse Zaken en kregen een officieel mandaat maar geen budget.

Op 2 april vertrokken ze uit Le Havre en toerden negen maanden rond in Noord-Amerika: ze bezochten bibliotheken en archieven, spraken hoogwaardigheidsbekleders, zwarte slaven en opgejaagde indianen, kwamen in salons en boshutten. Gustave voerde vaak de openhartige gesprekken terwijl Alexis alles in kladschriftjes noteerde.

In volgde een tweede deel. In augustus en september reisde Tocqueville naar Londen en naar Zuid-Engeland om de revolutionaire gevolgen van de politieke onrust te bestuderen. Hij maakte er kennis met de liberale graaf Radnor en Nassau Senior , een hoogleraar economie in Oxford. Nassau Senior maakte deel uit van een overheidscommissie die de armenwetgeving onderzocht. Radnor nam hem mee naar rechtszittingen van armenzaken. Tocqueville ziet hierin het pauperisme niet als een morele of economische kwestie, maar als een historisch, politiek probleem.

Over de democratie[ bewerken brontekst bewerken ] Tocqueville bewonderde de democratie vanwege de maatschappelijke gelijkheid voor allen. In de Verenigde Staten bestudeerde hij de gelijkheid in een maatschappij waar ze op dat moment het meest ontwikkeld was. Voor- en tegenstanders van de democratie volgden de Verenigde Staten met argusogen. Doorheen de geschiedenis haalde die meestal een slechte pers. Zowel klassieke auteurs als verlichtingsdenkers stonden afwijzend tegenover de idee dat het volk zichzelf kon besturen.

De Franse revolutie leek het gelijk van de sceptici te bewijzen: democratie ontaardde in anarchie en dictatuur. Desalniettemin herkende Alexis de Tocqueville in Europa een democratiseringsbeweging , een proces dat hij als onvermijdelijk beschouwde. Hij waarschuwde voor de democratische schaduwzijden: Vrijheid en gelijkheid staan op gespannen voet met elkaar. Een te grote vrijheid gaat ten koste van de gelijkheid en andersom De tirannie van de meerderheid kan minderheden verdrukken waardoor die hun toevlucht zoeken in geweld De meerderheid kan hier eveneens het slachtoffer van worden door de neiging tot conformisme , centralisatie en de individualisering.

Wanneer ik denk aan de vorm die deze nieuwe tirannie zal aannemen, zie ik voor mij een massa van in alle opzichten gelijke mensen die rusteloos onbeduidende en banale genoegens najagen; die op zichzelf zijn teruggeplooid, die zich louter op hun gezin en een handvol kennissen richten en die zich van het bestaan van andere mensen nauwelijks bewust zijn, die nog slechts op zichzelf en voor zichzelf leven.

Het garandeert de burgers een veilig en welverzorgd bestaan, maar staat er op zelf uit te maken wat goed is voor hen. Zo zullen de mensen steeds minder gebruikmaken van hun eigen oordeelskracht; de individuele wilskracht zal zich op een steeds beperkter terrein laten terugdringen. Om een absoluut en despotisch regime te vermijden, stelt Tocqueville maatregelen voor. Zo moet het bestuur niet volledig in handen van de overheid zijn, maar deels uitgevoerd worden door tijdelijk verkozen bestuursambtenaren.

Vereniging van burgers, persvrijheid en onafhankelijke rechtspraak zijn belangrijk om te grote staatsmacht te voorkomen. De overheid zal de samenleving in een net spannen van ingewikkelde, gedetailleerde en eenvormige verordeningen waardoor zelfs de meest originele en wilskrachtige geesten zullen worden gelijkgeschakeld. Men zal mensen tot niets dwingen, maar men zal zoveel belemmeringen aan de persoonlijke activiteiten opleggen, dat uiteindelijk elk initiatief uitdooft.

Zonder op enigerlei wijze tiranniek te moeten optreden, worden mensen monddood en willoos gemaakt. De natie zal een kudde angstige en vlijtige schapen worden, met de overheid als zorgzame herder. Deze vorm van gereglementeerde en gemoedelijke slavernij komt tot stand in de schaduw van de volkssoevereiniteit. De coup van Napoleon III op 2 december zou hem ertoe dwingen zijn zetel af te staan. Heel veel energie zou hij steken in de op de Ottomanen veroverde kolonie Algerije in Daarover hieronder meer.

Gelijkheid van man en vrouw[ bewerken brontekst bewerken ] Zelfs vrouwen gaan vaak naar politieke bijeenkomsten en zoeken, na de huishoudelijke beslommeringen, ontspanning in het luisteren naar politieke discussies.

Voor hen vervangen politieke clubs tot op zekere hoogte zelfs het theater. Zoals zoveel andere reizigers naar de Verenigde Staten stelt hij vast dat — in tegenstelling tot het Victoriaans Europa — vrouwen er belangrijk zijn, zowel in hun oordeel als in hun klachten.

Als vroege chroniqueur van de vrouwenemancipatie laat hij zich met verbazing uit over de bewegingsvrijheid van meisjes en vrouwen en het feit dat ze ervaren reizigers zijn, in Louisiana kennen ze recht op briefgeheim en steken mannen met hun kunstkritieken naar de kroon. Bij bijna alle protestantse naties zijn jonge meisjes oneindig meer baas over hun handelen dan bij katholieke volken. In de Verenigde Staten gaan de doctrines van het protestantisme hand in hand met een zeer vrije grondwet en een zeer democratisch sociaal bestel, en nergens is het jonge meisje vroeger en meer aan zichzelf overgeleverd.

Lang voordat de jonge Amerikaanse de huwbare leeftijd heeft bereikt, begint men haar beetje bij beetje te onttrekken aan het moederlijke toezicht. Nog voor ze volwassen is, denkt ze al zelfstandig, spreekt vrijelijk en handelt alleen. Haar wordt voortdurend het grote tafereel van de wereld voorgehouden. In plaats van haar het zicht erop te ontnemen, onthult men het haar dagelijks meer, en leert men haar het met vaste en rustige blik te aanschouwen. Zo worden de ondeugden en de gevaren van de samenleving al vroeg onthuld.

Zij ziet ze duidelijk, beoordeelt ze zonder illusie en treedt ze onbevreesd tegemoet, want zij heeft het volste vertrouwen in haar krachten en haar vertrouwen lijkt te worden gedeeld door haar hele omgeving. Even verder richt Tocqueville zijn pijlen op Frankrijk waar een "bijna kloosterlijke opvoeding" vrouwen verlegen en terughoudend maakt, "zoals ten tijde van de aristocratie, om hen dan plotseling zonder gids en steun los te laten te midden van de chaos.

De Amerikanen zijn consequenter. Filosofen en staatslieden klagen over de losse vrouwelijke zeden en de literatuur suggereert het dagelijks. In Amerika daarentegen veronderstellen alle boeken dat vrouwen kuis zijn.

Niemand vertelt er liefdesavonturen en de reden hiervoor ligt volgens Tocqueville in de gelijkheid. In Amerika durft een jong meisje alleen en zonder vrees een lange reis te ondernemen.

De wetgevers In Frankrijk, waar op hetzelfde misdrijf veel mildere straffen staan, is het vaak moeilijk een jury te vinden die een veroordeling uitspreekt. Waardering als socioloog[ bewerken brontekst bewerken ] Een doorbreking van de bestaande maatschappelijke indeling sinds de middeleeuwen als gevolg van de Franse revolutie vormde de grondslag voor een nieuw waardenoordeel en een nieuw perspectief in de publicaties van Claude Henri de Saint-Simon.

Deze maakte in een onderscheid tussen economisch actieve groepen, zoals fabrikanten, arbeiders, boeren, beoefenaars van wetenschap enerzijds en de maatschappelijk inerte groeperingen, adel en geestelijkheid anderzijds.

De bijdragen van de actieve burgers waren meetbaar, feitelijk, ofwel positief. Verder op deze gedachte ging Auguste Comte , die de natuurwetenschappen als vertrekpunt nam om bij de wetenschap over mens en samenleving uit te komen. Deze schreef in de veertiende eeuw een boek over de verschillen in geloof en samenleving door de tijd heen, welke bij een beschrijving van de geschiedenis geanalyseerd moesten worden.

En zijn werk vond vooral lezers door de duidelijkheid en briljante stijl. Maar ook historici, sociologen en politicologen raakten gefascineerd door zijn verrassende analyses.

Hij onderkent een ambivalentie, enerzijds een bevrijding door de democratie, anderzijds de kans op verslaving als onderdeeltje van de staat. Maar de toename van de democratie is een macht uit zich zelf. Zou het wijs zijn te geloven dat een maatschappelijke beweging die van zover komt door een generatie opgeschoven zou kunnen worden? Als gedeputeerde zou hij Algerije twee keer bezoeken, sinds kolonie van Frankrijk. Hierin komt een heel andere persoon naar voren, die pas vrij recent aan het licht gekomen is, al was het maar dat het eerste document pas in voor het eerst gepubliceerd werd.

Vooraleerst vond de liberale democraat dat Algerije behouden moest blijven, in het licht van die tijd enigszins te begrijpen. Onverbloemd betoont hij zich hier van een imperialistische kant.

Wel zou hij gedurende zijn kamerlidschap van tot op 27 januari waarschuwingen uitten over de alarmerende leefomstandigheden van de arbeidersklasse. Ook voorzag hij de Februarirevolutie die een einde aan de Julimonarchie maken zou.

De assemblee protesteerde even en dommelde in tot op 24 februari de vulkaan barstte. Koning Lodewijk Filips trad af en vluchtte. Het jaar daarop was hij kort minister van Buitenlandse Zaken in de regering van Camille Odilon Barrot.

Hij had bezwaren tegen de staatsgreep van Lodewijk Napoleon in en als gevolg daarvan zat hij enige tijd gevangen. Het werd zijn tweede hoofdwerk dat hij niet voltooide, waarin hij de overgang van het absolutisme naar de democratie bestudeert.

Tocqueville stierf op 16 april aan tuberculose in Cannes. Tocqueville voorspelde een bipolaire wereld, met de dominantie van Rusland en Amerika. Hij stelde dat Amerika niets te vrezen had van revoluties, met uitzondering van de rassenstrijd. Op 25 april werd een medaille in taille-douce uitgegeven ter herdenking van zijn tweehonderdste geboortedag. Het ontwerp en de gravure zijn van Yves Beaujard.

FINANCIAL MANAGEMENT CORREIA FLYNN ULIANA WORMALD PDF

Despre democratie in America

Life[ edit ] Tocqueville came from an old Norman aristocratic family. From to , he served as member of the lower house of parliament for the Manche department Valognes. In , he sought to found a Young Left Jeune Gauche party which would advocate wage increases, a progressive tax , [15] and other labor concerns in order to undermine the appeal of the socialists. While he did visit some prisons, Tocqueville traveled widely in the United States and took extensive notes about his observations and reflections. In and , he traveled to Algeria.

NORMA DIN 66399 PDF

Alexis de Tocqueville

Both of his parents had been jailed during the Reign of Terror. After attending college in Metz, Tocqueville studied law in Paris and was appointed a magistrate in Versailles, where he met his future wife and befriended a fellow lawyer named Gustave de Beaumont. Did you know? During his travels in the United States, one of the first things that surprised Alexis de Tocqueville about American culture was how early everyone seemed to eat breakfast. Unable to advance, he and Beaumont secured permission to carry out a study of the American penal system, and in April they set sail for Rhode Island. In Pennsylvania , Tocqueville spent a week interviewing every prisoner in the Eastern State Penitentiary.

DESCARGAR LIBRO CON QUIEN ME CASARE LUIS PALAU PDF

Alexis de Tocqueville: ”Despre democraţie în America”

Amazon Inspire Digital Educational Resources. The University of Chicago Press. In addition, Tocqueville observes that they contributed a synthesis of religion and political liberty in America that was uncommon in Europe, particularly in France. The territory had been claimed by France, but only minimally occupied.

1N5822 TOSHIBA PDF

.

Related Articles