BRADEN SKALA PDF

For Part 2, click here. With that in mind, our evidence-based tool needs to be used correctly in order to yield accurate results. Additionally, the frequency of the Braden Scale may also contribute to a multitude of different scores; the resident behaves differently on different shifts, for example, asleep on night shift but up and about on days. What is the correct way to score them? I believe that a less frequent Braden Scale assessment yields more accurate results. However, we should still complete a Braden Scale on admission, transfer, receiving, and most importantly, with any change in condition.

Author:Dobar Goltirisar
Country:Myanmar
Language:English (Spanish)
Genre:Life
Published (Last):2 December 2010
Pages:481
PDF File Size:14.13 Mb
ePub File Size:17.90 Mb
ISBN:952-4-62894-663-2
Downloads:18568
Price:Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader:VudokazahnOrijentiran u odnosu na vlastitu pokretljivost 0 sestrinska-lista. Klasikacijski podaci koji su koriteni u sastavljanju Sestrinske liste, prilagoeni su potrebama za zdravstvenom njegom u RH, te usklaeni s edukacijskim programom sestrinstva u RH.

Sestrinska lista je sastavljena na nain da sestre mogu procijeniti pacijentovo stanje i na osnovi toga donijeti odreene zakljuke, dijagnosticirati problem i odrediti koliinu sestrinske skrbi za odreenog pacijenta, te na taj nain poboljati kvalitetu zdravstvene njege. Klasikacija sestrinskih dijagnoza, ciljeva i intervencija smatra se jednim od najveih postignua u sestrinstvu.

Istodobno je to instrument daljnjeg razvoja u sestrinstvu i zdravstvu openito. Sestrinska lista biti e osnova koja e pruiti bazu podataka za razvoj sestrinskog dijela zdravstvene informatike, omoguiti sestrinska istraivanja, pruati osnove za obrazovanje medicinskih sestara, garantirati i unaprjeivati kvalitetu zdravstvene njege, te stoga biti vrlo korisna i za Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi.

Svrha jedinstvene dokumentacije s minimalnim setom podataka autorsko je djelo Majde i Oscara De Miranda. Pri izradi sestrinske liste nastojali smo strunu terminologiju uskladiti sa svjetskim i europskim standardima.

Za usklaivanje podataka koji su potrebni u zdravstvenoj njezi koriteni su slijedei predloci: obrasci zdravstvenog funkcioniranja M.

Sestrinska lista je sastavljena prema Obrascima zdravstvenog funkcioniranja M. Obuhvaene su osnovne ljudske potrebe, koje su djelokrug rada medicinskih sestara. Sestrinska lista je predviena za upotrebu u svakodnevnoj praksi, na razini medicinska sestra - pacijent, na bolnikim odjelima, za pacijente koji borave na odjelima due od 24 sata.

Dobiveni podaci se mogu koristiti u istraivake i edukacijske svrhe, a pacijent na vlastiti zahtjev moe dobiti uvid u Listu. Sestrinska lista se sastoji od vanjskog dijela, na A3 formatu i umetnutih sastavnica.

Sestrinske dijagnoze, ciljeve i intervencije odreuje via medicinska sestra. Ciljeve i intervencije odreuje u dogovoru s pacijentom. Rubrika kategorizacije e se popunjavati kada e biti odreena kategorizacija pacijenata. Skale su preporuene i imaju potvrenu sigurnost u istraivakom radu. Braden skala za procjenu rizika za nastanak dekubitusa je najkoritenija skala i ima potvrenu valjanost, za razliku od drugih skala.

Na taj nain se omoguava brz uvid u ope stanje pacijenta, te brza procjena za trenutanom potrebom kadrova na odjelu. Strana 3a se moe umetnuti kao dodatak ako pacijent boravi due vrijeme u bolnici. U primjedbe se upisuju eventualne promjene i zbivanja vezana uz postupak.

Ciljevi i intervencije - sestrinski postupci, deniraju se u dogovoru s pacijentom. Provedeni postupci iz plana evidentiraju se na listi 6a Lista provedenih sestrinskih postupaka. Evaluacija se upisuje prema zadanom cilju, a moe biti trajna, dnevna, tjedna i zavrna. Ostale sastavnice Sestrinske liste Br. Uz primjenu lijekova ili distraktora, potrebno je upisati i uinak istih - evaluacija. Uestalost procjene je individualna.

Svaku promjenu poloaja sestra evidentira zaokruivanjem vremena i potvruje svojim inicijalima u rubriku uz odgovarajui poloaj. Uz dijagnozu Visok rizik za nastanak dekubitusa, VMS e ordinirati postupke u listu br. Pismo se pie u vie primjeraka, a jedan primjerak obavezno ostaje u Sestrinskoj listi. Otpusno pismo se alje patronanoj slubi prema mjestu stanovanja, ili nadlenoj sestri kod premjetaja u drugu ustanovu ili odjel. Otpusno pismo su izradili: Majda de Miranda B.

Poseban prilog:.

LA JUDEOPHOBIA PDF

Sestrinska dokumentacija i skale

.

DON BUMP THE GLUMP PDF

Understanding the Braden Scale: Focus on Sensory Perception (Part 1)

.

Related Articles