AISTRINGAS AGENTAS PDF

Mihn Politiniais paktais kuriamos demokratins konkurencijos taisykls, kurios yra aptariamos siauro elito grupi rate. Ji gali apsieiti be consensus iuris, nes agenhas statymo vykdym apsaugoti nuo bet kokios mogaus veiklos ir valios, be to, ji ada teisingum emje, nes pretenduoja to statymo knijimu padaryti pai monij. Kaip teroras, net bdamas ikitotalinis, dar tik tironikas, sunaikina visus ryius tarp moni, taip ir prievart save nukreipiantis ideologinis mstymas sunaikina visus ryius su tikrove. Aistringas agentas James M.

Author:Taukree Kelar
Country:Pakistan
Language:English (Spanish)
Genre:Career
Published (Last):16 November 2014
Pages:65
PDF File Size:20.81 Mb
ePub File Size:16.9 Mb
ISBN:672-9-76745-151-2
Downloads:74647
Price:Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader:GrohnShalrajas Reikia prisiminti, kad totalitarini sjdi vadai ir j simpatizuotojai yra, galima sakyti, vyresni u mases: A — Ctm se! Taip gali atsitikti tokiame pasaulyje, kurio svarbiausios vertybs yra diktuojamos darbo, t. Schumpeterio empirini demokratijos teorij. Sic vertinimai pagrjsti ideologiniais, o ne kariniais sumetimais.

Konsoliduota demokratija charakterizuojama atitinkamais j bruoais: Taiau itoks egocentrinis sitis, nors nuolat atsikartojantis izoliuotuose individuose, nebuvo riamasis saitas, nepaisant jame gldjusios tendencijos paalinti individualius skirtumus, nes jo pagrindas nebuvo joks bendras interesas — nei ekonominis, nei socialinis, nei politinis.

Taiau totalitarinis viepatavimas kaip valdios forma naujas tuo, kad nesitenkina itokia izoliacija, bet sykiu sunaikina ir privat gyvenim. Parlamentas funkcionuoja kaip lyderi atrankos valstybinms pareigoms ir j profesionalumo ugdymo mechanizmas.

Dahlis demokratij supranta kaip proces neibaigt ir netobul. Atrodo, kad vienintel iimtis yra Jugoslavijos Tito, kuris, galimas daiktas, nutrauk ryius su Maskva todl, kad suprato, jog Rusijos kvpti totalitariniai metodai jam kainuos didiule Jugoslavijos gyventoj dal. Uropi — [XLSX Document] Ideologinis mstymas tvarko faktus, remdamasis absoliuiai logine procedra, kuri prasideda nuo aksiomikai priimtos prielaidos, o visa kita dedukuojama ijos; tai reikia, kad ideologinis mstymas skleidiasi su tokiu nuoseklumu, kurio niekur nra tikrovs srityje.

Prieingai, tie sjdiai parod, kad politikai neutralios ir abejingos mass lengvai galjo tapti dauguma demokratikai valdomose alyse, kad todl demokratija galjo funkcionuoti pagal taisykles, kurias aktyviai pripasta tik aiztringas. Antroji transformacija, kur pakt pagrindu yra susitariama dl demokratijos institut, socialini ir ekonomini santyki mechanizm.

Jis aidtringas ypating atmosfer, bendr klimat, kuriame ikyla totalitarizmas. Aistringas agentas James M. Heidema Ir ankstesn apatija, ir vlesnis reikalavimas monopolistikai, diktatorikai tvarkyti nacijos usienio reikalus kilo i gyvenimo filosofijos ir stiliaus, taip atkakliai ir iskirtinai nukreipto individo skm ar pralaimjim negailestingoje konkurencinje kovoje, kad pilieio pareigos ir atsakomyb galjo bti suvokiamos tik kaip nereikalingas riboto jo laiko ir energijos vaistymas.

Netgi mediagikai ir juslikai atsiverianio pasaulio patyrimas priklauso nuo mano ryio su kitais monmis, nuo ms bendro jutimo, aistrimgas reguliuoja ir kontroliuoja visus kitus pojius ir be kurio kiekvienas i ms bt aistringws tik savo juslini duomen, pai savaime nepatikim ir apgauling, kokon.

Nazi Conspiracy, V, p. Charizmatinis lyderis privalo tapti visuomen vienijania jga, ir nei liaudis, nei partijos neturi kitis jo veikl. Jei jie bt nuoirdiai band varytis su kitomis partijomis, toks nusiteikimas bt buvs didelis trkumas, bet jiems tai nekenk, nes jie buvo tikri, kad turs reikal su tokiais monmis, kurie turi prieasi bti vienodai prieikai nusiteik vis partij atvilgiu.

Heidema — Special! Kai naciai kalba apie gamtos dsn ar kai bolevikai kalba apie istorijos dsn, nei gamta, nei istorija nebra mirting moni veiksmus stabilizuojantis autoriteto altinis, o yra judjimas savaime. Jei neprisipainsi, vadinasi, atsisakai padti Istorijai, tarpininkaujant Partijai, ir tampi realiu prieu.

Naujas etapas demokratijos teorijos vystymesi yra susijs su liberaliosios demokratijos samprata M. Tie individai tarpusavyje neturjo nieko bendro, iskyrus miglot nuojaut, kad partijos nari viltys yra pasmerktos, kad todl gerbiamiausi, ikiliausi ir tipikiausi bendruomens nariai yra kvailiai ir kad visos dar egzistuojanios valdios yra ne tiek blogos, klek vienodai kvailos ir apgavikikos.

Vertimas cituojamas i Nazi Conspiracy, IV, p. Schlcicheris paadjo ypatingos padties atveju SA vadovavimui duoti rcichsvero karinink. Jau diktatorikas teroras — kuris skiriasi nuo totalitarinio teroro tuo, kad kelia grsm tik tikriems oponentams, o ne nekenksmingiems pilieiams, neturintiems politini sitikinim agwntas buvo pakankamai iaurus, kad pasmaugt bet kok politin gyvenim, atvir ar slapt, net iki Lenino mirties.

Sis procesas buvo ubaigtas metais vedus darbo knygeles, kurios vis Rusijos darbinink klas oficialiai aistrijgas gigantika prievartinio darbo jga.

Tiesa veikiau yra ta, kad tikrj ideologij prigimt atskleid tik tas vaidmuo, kur ideologija aistringgas totalitarinio viepatavimo struktroje.

Tai bdas irinkti lyder, suteikti jo valdymui teistum, traukti mases politin proces. Abejingumas vieiesiems reikalams, neutralumas politini problem atvilgiu savaime nra pakankama prieastis, dl kurios atsiranda totalitariniai sjdiai.

Related Posts.

BREND MENADZMENT PDF

AISTRINGAS AGENTAS PDF

.

FLY ON THE WALL TRISTA RUSSELL PDF

Aistringas agentas

.

Related Articles